කඳුල…

Image courtesy: pinterest

මග බලන නෙතු විඩා නොදැනෙන
කවුළු දොර තෙර තනිව හිඳිමින
මද සුළඟෙ රැඳි සියුම් සිහිලෙන
වතෙහි දඟපා රහස් මුමුණන
බිඳුණු සිතුවිලි නැගී කොඳුරන
හදවතක කොණ කීරී ගැහෙමින
අවුළුවා හද මඩල හඬවන
සියුම්වූ මුදු ඉකි බිඳුමකින
කොපුල් යුග දිග රෑරමින් යන
දෙතොල් මත රැඳි පහස සොයමින
වත කමල මුකුලිතව වැළපෙන
කඳුල කිම නුඹ නෙතු සසලමින?

Co- director: Rtr. Mihiravi Gunasekara (Special Events)

Leave a Reply