කවිකාර හිත තනියට හිටිය !

Image courtesy: https://boracaybeach.guide/wp-content/uploads/2014/02/boracay-valentines-2-1600×600.jpg

නුඹ කැමතිම
ඇයව
මුණගැහුනු දාට
ඇයට
කියනවද
මා නුඹට කල
අසීමාන්තික ප්‍රේමය
ගැන !
ඈ ලබන
ප්‍රේමයට
මා මුලු හිතින්ම
පෙම් කල වග.. !

Rtr. Minduli Welagedara