කැලණි පෙම

Image courtesy: Ravindy Siriwardane

අඹ සෙවන අත වනා
මියුරු ගී පැවසුව ද
තල් වැටද හෙමි හෙමින්
හිතට එබිකම් කල ද
යනෙන මඟ අතරතුර
මිතුරු සිත් හමුවුණ ද
කෝල සිත නුඹට මිස
වෙන කවුරු වෙත වෙයි ද

Rtr.Rishani Malsha Perera

Leave a Reply