නුඹ ඇවිත්…

Image courtesy:https://images.app.goo.gl/hfG7BNii1BAf3zcH9

කවි වදන් මුමුණන්න
රස රහස් කොඳුරන්න
නුඹ ඇවිත් අවුලන්න
සිත් හැඟුම් සලලන්න
කියඹු වැල් දඟලන්න
දෙණයන කිති කවන්න
කොපුල් තල සිපගන්න
ගත සළුව ලිහලන්න
යාමයක හිරු ගිලෙන
මා තනිව පියමනින
වෙලා ගත සනසන්න
රිසි ලෙසින් විඳගන්න
පහස මා මත් කරන
නුඹය මුදු සුව යහන
ඉදින් යළි පැමිණෙන්න
දඟකාර මඳ පවන…

Co- director (Special Events): Rtr. Mihiravi Gunasekara

Leave a Reply