පලමු බණ

Image courtesy:https://images.app.goo.gl/8SnAJChcnv2BZeMd9

සැලෙන බෝපත් වැටෙන තරමට
නැගුන කදුලැලි සගවලා..
කසාවත දැරුවේ නිවන්නට
සසර දුක බුදු බව පතා..
කිරි සුවද පිරි දහම් දෙසුමන්
තවම මට හුරු නැති නිසා..
වටාපතටම මුවා වී මන්
බැලුවේ අම්මෙ නුබ දිහා..

Treasurer: Rtr. Lakmal Perera

Leave a Reply