වැසි ඇරයුම

Image courtesy: Pinterest

එකම එක වතාවක්
ඇවිත් මා සිපගන්න
බොහෝ කල් ඔබ නැතුව
ලතැවුණේ මා තනිව,
අමතක නොකර ම
රැගෙන එනු
මද පවන
වෙළෙන්න, සැනසෙන්න
මඟ බලන
මම,
විසල් මහ පොළෙව

Rtr. Sithmi Nimthara

Leave a Reply