හැර ගියොත් ඔබ

Image courtesy: pinterest

සිනා සලමින්
ඔබේ නෙතු ලඟ
තුරුලු වෙන්නම්
ඔබේ පපුවට
තනි කරන්නට
එපා මේ හිත
ආදරෙයි මියෙනා තුරාවට…

හැර ගියොත් ඔබ
මගේ මේ හිත
කිසි කෙනෙක් නෑ
මගේ තනියට
දිවිය ගෙව්වත්
ඔබ නැතිව මම
ආත්මය
මියැදේවි නිසැකව…

Rtr. Nethmi Fonseka