RACUOK Book of Know Your Rotaract Facts

It’s always better to get to know what you’re in for rather than just blindly following the crowd.

Here, go through each and every page of our own RACUOK book of Know Your Rotaract Facts to get acknowledged on all things within “Rotaract” that you may have missed.

සෑම විටම නොදැන සමස්ත පිරිස අනුගමනය කරනවාට වඩා තමන් සිටින්නේ කුමක් තුළ දැයි දැන ගෙන සිටිම වැදගත් ය.

මෙන්න ඔබට අවස්ථාව, Rotaract හි ඔබට මඟ හැරී ඇති සියලුම කරුණු දැන ගැනීමට RACUOK, Know Your Rotaract Facts හි සෑම පිටුවක්ම බලා කරුණු දැන ගැනීමට හැකිය.

கண்மூடித்தனமாக கூட்டத்தைப் பின்தொடர்வதை விட நீங்கள் எதற்காக இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வது எப்போதும் நல்லதாகும்.

எமது RACUOK book of Know Your Rotaract Facts இன் ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் பார்த்து ரோட்டராக்ட் தொடர்பான அனைத்தையும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

What is Rotary?

Turning the very first page of the RACUOK book of ‘Know your Rotaract Facts’, let’s look into what this paramount term ‘Rotary’; which revolves around a legendary movement, means………

What is Rotary?

Rotary is a non-political and non-religious International Service Organization comprised of a global network 🌍 of 1.2 million neighbors, friends, leaders and problem-solvers who see a world where people unite and take action to create lasting change across the globe, in our communities, and within ourselves. ✨

Its stated purposes are to bring together business and professional leaders in order to provide humanitarian service, and to advance goodwill and peace around the world. 💫

RACUOK book of ‘Know your Rotaract Facts’ හි ප්‍රථම පිටුව පෙරලමින්, කෘතහස්ත ව්‍යාපාරයක් වටා ගෙතෙන රොටරි නම් උත්තුංග වදන කුමක් දැයි විමසා බලමු….

රොටරි යනු කුමක් ද?

රොටරි යනු; අප තුළ ත්, අපගේ ප්‍රජාව තුළ ත්, සමස්ත ලෝකය පුරා ත් දිගුකල් පවත්නා වෙනස්කම් ඇතිකිරීම උදෙසා, මිලියන 1.2 ක සහෘදයින්, මිතුරන්, නායකයන් හා ගැටලු විසඳන්නන්ගෙන් යුතු ගෝලීය ජාලයකින් 🌍 සමන්විත, දේශපාලනික නොවන හා ආගමික නොවන ජාත්‍යන්තර සේවා සංවිධානය කි. ✨

එහි මූලික අරමුණු වන්නේ මානුෂීය සේවා සැපයීමට හා, සාමය හා කීර්ති නාමය ලොව පුරා ප්‍රගමනය කිරීම ට ව්‍යාපාරික හා වෘත්තීය නායකයන් එක්රැස් කිරීම යි. 💫

RACUOK இன் ‘Know your Rotaract Facts’ எனும் புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தைத் திருப்புகையில், முக்கிய சொல்லான றோட்டரியின் அர்த்தத்தை பார்ப்போம்.

றோட்டரி என்றால் என்ன?

றோட்டரி என்பது 1.2 மில்லியன் அயலவர்கள், நண்பர்கள், தலைவர்கள் மற்றும் சிக்கல்களை தீர்ப்பவர்களை கொண்ட ஒரு அரசியல் சார்பற்ற, மத சார்பற்ற சர்வதேச வலையமைப்பாகும். இது மக்கள் ஒன்றிணைந்து உலகம் முழுவதும் நீடித்த மாற்றத்தை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் தளமாகும். ✨

மனிதாபிமான சேவையை வழங்குவதற்காக வணிக மற்றும் தொழில்முறை தலைவர்களை ஒன்றிணைப்பதும், உலகெங்கிலும் நல்லெண்ணத்தையும் அமைதியையும் முன்னேற்றுவதே இதன் நோக்கமாகும். 💫

What is a Rotaract Year?

Let us flip through another page of our RACUOK book of ‘Know your Rotaract Facts’ and find out what the Rotaract Year is.

🔸What is a Rotaract Year?

The Rotaract Year also known as Rotary International Year begins on the 01st of July and ends on the 30th of June while the transition month in which the newly elected members prepare for the new Rotaract year is from the 1st of June to the 30th of June.

We are excited to have you on our Rotaract family for the year 2021/22. Welcome aboard!

RACUOK book of ‘know your Rotaract Facts’ හි තවත් පිටුවක් පෙරලමින්, රොටරැක්ට් වර්ෂය පිළිබඳව කරුණු දැනගනිමු.

🔸රොටරැක්ට් වර්ෂය යනු කුමක්ද?

රොටරැක්ට් වර්ෂය, රොටරි ජාත්‍යන්තර වර්ෂය ලෙස ද හැඳින්වේ. එය ජූලි මස 01 වන දිනෙන් ආරම්භ වන අතර ජූනි මස 01 වන දින සිට ජූනි 30 දක්වා කාලය, නව රොටරැක්ට් වර්ෂය සඳහා අලුතින් පත් වූ සාමාජිකයින් සූදානම් වන සංක්‍රාන්ති කාල පරාසයක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

2021/22 නව වර්ෂය වෙනුවෙන් රොටරැක්ට් පවුල වෙත ඔබ සැම නැවත වාරයක් සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

RACUOK book of ‘Know your Rotaract Facts’ இன் மற்றொரு பக்கத்தை புரட்டி, றோட்டறக்ட் ஆண்டை பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்

🔸றோட்டறக்ட் ஆண்டு என்றால் என்ன?

றோட்டரி சர்வதேச ஆண்டு என அழைக்கப்படும் றோட்டறக்ட் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் திகதி ஆரம்பித்து ஜூன் 30 ஆம் திகதியுடன் முடிவடைகிறது, அதே நேரத்தில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் புதிய றோட்டறக்ட் ஆண்டிற்குத் தயாராகும் மாற்று மாதம் ஜூன் 1 முதல் ஜூன் 30 வரை ஆகும்.

2021/22 ஆம் ஆண்டிற்கான எங்கள் றோட்டறக்ட் குடும்பத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம்!

What does “Rotaract” stand for?

Rotaract originally began as a Rotary International youth program in 1968 in United States.

Rotaract stands for Rota ry in Act ion. However, this name originally comes from a combination of the words Rotary and Interact (International+Action), the high school level program created by Rotary International in 1962. ✨

1968 වර්ෂයේ එක්සත් ජනපදයේ දී, ජාත්‍යන්තර තරුණ වැඩසටහනක් ලෙස රොටරැක්ට් ආරම්භ විය.

Rotaract මඟින් නියෝජනය වන්නේ Rota ry in Act ion යන්න යි. කෙසේවුවත්, 1962 වසරේ දී Rotary International විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද උසස් පාසල් මට්ටමේ වැඩසටහනක් හරහා, Rotary හා Interact (International+Action) යන පද දෙකෙහි එකතුව තුළින් මෙම නාමය ඇරඹිණි. ✨

ரோட்டராக்ட் முதலில் ரோட்டரியின் சர்வதேச இளைஞர் திட்டமாக அமெரிக்காவில் 1968 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

ரோட்டராக்ட் என்பது Rota ry in Act ion என்பதை குறிக்கிறது. இருப்பினும், இந்த பெயர் முதலில் சர்வதேச ரோட்டரியால் உருவாக்கப்பட்ட ரோட்டரி மற்றும் இன்டராக்ட் (International+Action) என்ற சொற்களின் கலவையிலிருந்து வந்ததது. ✨

Which RI District does RACUOK belong to?

Acknowledging all furthermore, turning to the next page of the RACUOK book of ‘Know your Rotaract facts’

🔸 Which RI District does RACUOK belong to? We at RACUOK belong to the Rotary International District 3220. Not just our club, but all other Rotaract clubs of Sri Lanka and Maldives belong to the RID 3220 as well.

RACUOK book of ‘know your Rotaract facts’ හි මීළඟ පිටුව හැරවීම.

🔸 RACUOK අයත් වන්නේ කුමන RI දිස්ත්‍රික්කයටද? RACUOK ලෙස අපි, රොටරි ජාත්‍යන්තර දිස්ත්‍රික්ක 3220 ට අයත් වෙමු. අපගේ සමාජය පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ අනෙකුත් රොටරැක්ට් සමාජ ද RID 3220 ට අයත් වේ.

RACUOK book of ‘Know your Rotaract Facts’ இன் மற்றொரு பக்கத்தை புரட்டி பார்ப்போம்

🔸 RACUOK எந்த RI மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தது?

RACUOK ரோட்டரி சர்வதேச மாவட்டம் 3220 ஐ சேர்ந்தது. எங்கள் கழகம் மட்டுமல்ல, இலங்கையிலும் மாலத்தீவிலும் உள்ள மற்ற ரோட்டராக்ட் கழகங்களும் RID 3220 ஐச் சேர்ந்தவையாகும்.

What does “Rotaract” stand for?

Rotaract originally began as a Rotary International youth program in 1968 in United States.

Rotaract stands for Rota ry in Act ion. However, this name originally comes from a combination of the words Rotary and Interact (International+Action), the high school level program created by Rotary International in 1962. ✨

1968 වර්ෂයේ එක්සත් ජනපදයේ දී, ජාත්‍යන්තර තරුණ වැඩසටහනක් ලෙස රොටරැක්ට් ආරම්භ විය.

Rotaract මඟින් නියෝජනය වන්නේ Rota ry in Act ion යන්න යි. කෙසේවුවත්, 1962 වසරේ දී Rotary International විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද උසස් පාසල් මට්ටමේ වැඩසටහනක් හරහා, Rotary හා Interact (International+Action) යන පද දෙකෙහි එකතුව තුළින් මෙම නාමය ඇරඹිණි. ✨

ரோட்டராக்ட் முதலில் ரோட்டரியின் சர்வதேச இளைஞர் திட்டமாக அமெரிக்காவில் 1968 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

ரோட்டராக்ட் என்பது Rota ry in Act ion என்பதை குறிக்கிறது. இருப்பினும், இந்த பெயர் முதலில் சர்வதேச ரோட்டரியால் உருவாக்கப்பட்ட ரோட்டரி மற்றும் இன்டராக்ட் (International+Action) என்ற சொற்களின் கலவையிலிருந்து வந்ததது. ✨

Which RI District does RACUOK belong to?

Acknowledging all furthermore, turning to the next page of the RACUOK book of ‘Know your Rotaract facts’

🔸 Which RI District does RACUOK belong to? We at RACUOK belong to the Rotary International District 3220. Not just our club, but all other Rotaract clubs of Sri Lanka and Maldives belong to the RID 3220 as well.

RACUOK book of ‘know your Rotaract facts’ හි මීළඟ පිටුව හැරවීම.

🔸 RACUOK අයත් වන්නේ කුමන RI දිස්ත්‍රික්කයටද? RACUOK ලෙස අපි, රොටරි ජාත්‍යන්තර දිස්ත්‍රික්ක 3220 ට අයත් වෙමු. අපගේ සමාජය පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ අනෙකුත් රොටරැක්ට් සමාජ ද RID 3220 ට අයත් වේ.

RACUOK book of ‘Know your Rotaract Facts’ இன் மற்றொரு பக்கத்தை புரட்டி பார்ப்போம்

🔸 RACUOK எந்த RI மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தது?

RACUOK ரோட்டரி சர்வதேச மாவட்டம் 3220 ஐ சேர்ந்தது. எங்கள் கழகம் மட்டுமல்ல, இலங்கையிலும் மாலத்தீவிலும் உள்ள மற்ற ரோட்டராக்ட் கழகங்களும் RID 3220 ஐச் சேர்ந்தவையாகும்.

How many Rotaract clubs does our Rotaract district has under it?

🔹Presently, Rotaract in RID 3220 is comprised of more than 7000 reported members from 70+ Rotaract clubs with a geographical representation in 7 administrative provinces of the country.

🔹වර්තමානයේ RID 3220 තුළ Rotaract, රටෙහි පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 7 භූගෝලීය වශයෙන් ආවරණය වන පරිදි, 7000 ට අධික වාර්තාගත සාමාජිකයන්ගෙන් යුතු රොටරැක්ට් සමාජ 70+ ගණනකින් සමන්විත වේ.

🔹தற்போது, சர்வதேச ரோட்டரி மாவட்டம் 3220 இல் 70 இற்கும் மேற்பட்ட ரோட்டராக்ட் கழகங்களில் இருந்து 7000 க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளது. இது நாட்டின் 7 நிர்வாக மாகாணங்களின் புவியியல் பிரதிநிதித்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது.

Who is a “DRR”?

It’s time to flip through another insightful page of our RACUOK book of ”Know Your Rotaract Facts”

🔸 Who is a DRR?

The abbreviation DRR stands for the District Rotaract Representative, who heads the Rotaract District Steering Committee for the respective Rotaract Year. He/She plays a major role in moulding the forthcoming leaders of the Rotaract clubs in the respective Rotaract District. The District Rotaract Representative for the Rotaract Year 2021-22 of RID 3220 is Rtn. Rtr. PP Akhila Wijetunga.

අපගේ RACUOK book of ‘Know Your Rotaract Facts’ හි තවත් පිටුවක් පෙරළා බැලීමට කාලය යි.

🔸 DRR යනු කවුරුන් ද?

DRR යන කෙටි යෙදුම මඟින් අදහස් වන්නේ, අදාළ රොටරැක්ට් වර්ෂය සඳහා රොටරැක්ට් දිස්ත්‍රික් මෙහෙයුම් කමිටුවේ ප්‍රධානියා වන දිස්ත්‍රික් රොටරැක්ට් නියෝජිතයා ය. අදාළ රොටරැක්ට් දිස්ත්‍රික්කයේ රොටරැක්ට් සමාජවල ඉදිරි නායකයින් හැඩගැස්වීමේදී ඔහු / ඇය විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. RID 3220 හි 2021-22 රොටරැක්ට් වර්ෂය සඳහා දිස්ත්‍රික් රොටරැක්ට් නියෝජිතයා (DRR) වන්නේ Rtn. Rtr. PP අකිල විජේතුංග යි.

எமது RACUOK Book of “Know Your Rotaract Facts” மற்றொரு பக்கத்தை புரட்ட வேண்டிய நேரம் இதுவாகும்.

🔸 DRR என்பது யாரை குறிக்கின்றது?

ரோட்டராக்ட் ஆண்டிற்கான ரோட்டராக்ட் மாவட்ட வழிநடத்தல் குழுவில் தலைமை வகிக்கும் மாவட்ட ரோட்டராக்ட் பிரதிநிதியை DRR குறிக்கிறது. உரிய ரோட்டராக்ட் மாவட்டத்தில் உள்ள ரோட்டராக்ட் கழகங்களின் வரவிருக்கும் தலைவர்களுக்கு ஊக்கமளித்து வழிநடத்துவதில் அவர் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். RID 3220 இன் 2021-22 ரோட்டராக்ட் ஆண்டிற்கான மாவட்ட ரோட்டராக்ட் பிரதிநிதி Rtn. Rtr. PP. Akhila Wijetunga ஆவார்.

What is the difference between Rotary and Rotaract?

Have you ever known the difference between Rotary clubs and Rotaract clubs?

Rotaract clubs are intended for individuals aged 18 and above with the aim of building up future leaders with professional and social skills in community development through a framework of friendship. Rotary clubs are led by and meant for corporate professionals.

රොටරි හා රොටරැක්ට් සමාජ අතර වෙනස ඔබ දන්නවා ද?

රොටරැක්ට් සමාජ, මිත්‍රත්ව රාමුවක් ඔස්සේ සමාජ සංවර්ධනය සඳහා වන වෘත්තියමය හා සමාජීය කුසලතාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ අනාගත නායකයන් බිහි කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි තරුණ පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් පවතී. රොටරි සමාජ යනු, බොහෝවිට වෘත්තිකයන් වෙනුවෙන් අරමුණ කරගත් හා ඔවුන් විසින් නායකත්වය දරනු ලබන සමාජ වේ.

நீங்கள் எப்பொழுதாவது றோட்டரி கழகம் மற்றும் றோட்டறக்ட் கழகம் ஆகியவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளை அறிந்திருக்கிறீர்களா?

றோட்டறக்ட் கழகம் 18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய தனிநபர்களுக்காக, நட்பு கட்டமைப்பின் மூலம் சமூக வளர்ச்சியில் தொழில்முறை மற்றும் சமூக திறன்களைக் கொண்ட எதிர்காலத் தலைவர்களை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் உள்ளது. றோட்டரி கழகங்கள் பெருநிறுவன தொழில் வல்லுநர்கள் மூலம் அவர்களுக்காக வழிநடத்தப்படுகின்றன.

What is World Rotaract Week?

Turning another page of our RACUOK book of “Know Your Rotaract Facts”, revealing another fact acknowledging all.

🔸 What is World Rotaract Week? World Rotaract Week is intended as a celebration of success and the importance of Rotaract in communities around the world. Every year this World Rotaract Week is celebrated from 8th-14th March.

RACUOK book of “know your Rotaract facts” හි මීළඟ පිටුව හැරවීම.

🔸 ලෝක රොටරැක්ට් සතිය යනු කුමක්ද? ලෝක රොටරැක්ට් සතිය යනු ලොව පුරා ප්‍රජාවන්ගේ සාර්ථකත්වයේ සැමරුම් උත්සවයක් සහ රොට්රැක්ට්හි වැදගත්කම විදහා පාන සතියයි. සෑම වසරකම මාර්තු 8 සිට 14 දක්වා ලෝක රොටරැක්ට් සතිය සමරනු ලබයි.

RACUOK book of “Know Your Rotaract Facts”இன் மற்றொரு பக்கத்தை திருப்ப வேண்டிய நேரம் இதுவாகும்

🔸 உலக ரோட்டராக்ட் வாரம் என்றால் என்ன?

உலக ரோட்டராக்ட் வாரம் சர்வதேச ரோட்டராக்டின் வெற்றி மற்றும் சமூகத்தில் அதன் முக்கியத்துவத்தின் கொண்டாட்டமாக கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த உலக ரோட்டராக்ட் வாரம் மார்ச் 8 முதல் 14 வரை கொண்டாடப்படுகிறது.

Which Rotary family does RACUOK belong to?

🌀Rotaract Clubs can be sponsored by Rotary Clubs. Alongside RACUOK, given below are the four clubs associated with the Colombo Uptown Rotary family.

▪️ Rotaract Club of University of Kelaniya

▪️ Rotaract Club of Colombo Uptown

▪️ Rotaract Club of University of Colombo, Faculty of Arts

▪️ Rotaract Club of Pearl Island

🌀රොටරැක්ට් සමාජ සඳහා රොටරි සමාජ වලින් අනුග්‍රාහකත්වය දැරිය හැකිය. RACUOK ඇතුළුව, Colombo Uptown රොටරි පවුල හා සම්බන්ධ අනෙකුත් රොටරැක්ට් සමාජ හතර ඉහත දැක්වේ.

🌀ரோட்டராக்ட் கழகங்களுக்கு ரோட்டரி கழகங்கள் அனுசரணை வழங்கலாம். RACUOK உட்பட கொழும்பு Uptown ரோட்டரி குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய நான்கு கழகங்கள் மேலே தரப்பட்டுள்ளன.

Did You Know?

It’s the time to wade through the final page of the RACUOK book of Know Your Rotaract Facts.

🔸 Did You Know?

Rotary has been working to eradicate polio for more than 35 years. The goal of ridding the world of this disease is closer than ever. As a founding partner of the Global Polio Eradication Initiative, Rotary has successfully reduced polio cases by 99.9% around the globe and it still strives to eliminate Polio from the last two countries where it remains endemic.

ඔබේ රොටරැක්ට් කරුණු දැන ගත් RACUOK book of know your Rotaract Facts හි අවසාන පිටුව වෙත පැමිණ ඇත.

🔸 ඔබ දැන සිටියේ ද?

වසර 35 ක ටත් වැඩි කාලයක් පුරා පෝලියෝ තුරන් කිරීමට රොටරි සමාජ කටයුතු කරමින් සිටී. මෙම රෝගයෙන් ලෝකය මුදවා ගැනීමේ අරමුණ වෙන කවරදාටත් වඩා සමීප ය. රොටරි, ගෝලීය පෝලියෝ තුරන් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක හවුල්කරුවෙකු වන අතර මේ හරහා ලොව පුරා පෝලියෝ රෝගීන් 99.9% කින් සාර්ථකව අවම කර ගත හැකි විය. එය තවමත් පවතින අවසන් රටවල් දෙකෙන් පෝලියෝ රෝගය තුරන් කිරීමට තවමත් උත්සාහ කරමින් සිටී.

RACUOK book of Know Your Rotaract Facts இன் இறுதிப் பக்கத்தை பார்க்க வேண்டிய நேரம் இதுவாகும்.

🔸 உங்களுக்கு தெரியுமா?

ரோட்டரி 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக போலியோவை ஒழிக்க முயற்சி செய்து வருகிறது. இந்த நோயிலிருந்து உலகை விடுவிப்பதற்கான குறிக்கோள் முன்னெப்போதையும் விட நெருக்கமாக உள்ளது. உலகளாவிய போலியோ ஒழிப்பு முயற்சியின் ஸ்தாபக பங்குதாரராக, ரோட்டரி உலகெங்கிலும் உள்ள போலியோ நோயாளிகளை 99.9% வெற்றிகரமாக குறைத்துள்ளது. மேலும், போலியோ நோய் இன்னும் காணப்படும் இறுதி இரண்டு நாடுகளில் இருந்து அதை அகற்ற முயற்சிக்கிறது.