ජෛව ඉන්ධන: පොසිල ඉන්ධන සඳහා තිරසාර විකල්පයක්

වර්තමානය වන විට මුලු ලෝකය පුරාවටම ආන්දෝලනාමක ලෙස සාකච්ඡාවට ලක්වන මාතෘකාවක් ලෙස ජෛව ඉන්ධන හැඳින්විය හැකිය. සරලව ජෛව ඉන්ධන යන්න බලශක්තිය උත්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නා ස්වභාවික ජීවි හා ශාක කොටස්…

Continue Readingජෛව ඉන්ධන: පොසිල ඉන්ධන සඳහා තිරසාර විකල්පයක්