නත්තලේ සම්ප්‍රදායන් හා ඇදහිලි

ප්‍රීතියේ උණුසුම වැළඳගැනීමකින් ලෝකය ආවරණය කරන උත්සව සමයක් වන නත්තල් උත්සවය ඉතා උද්යෝගයෙන් සමරනු ලැබෙයි. දිලිසෙන විදුලි පහන්, උත්සව සැරසිලි සහ තෑගිවලින් ඔබ්බට සම්ප්‍රදාය, ඇදහිල්ල හා එකමුතුකමේ නූල් වලින් වියන…

Continue Readingනත්තලේ සම්ප්‍රදායන් හා ඇදහිලි