ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා මනුෂ්‍යත්වය

මනුෂ්‍යත්වය යනු පෘථිවියේ සිටින සියල්ලන් ඇතුළත් වන මානව වර්ගය යි. එය අප ව මිනිසුන් බවට පත් කරන ගුණාංග සඳහා වන වචනයකි. එනම් ආදරය කිරීමට සහ අනුකම්පා කිරීමට ඇති හැකියාවයි. මානව…

Continue Readingක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා මනුෂ්‍යත්වය