කනෞජය නම් යුවතිය

Image Courtesy : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kannauj

පෙර දවස පුෂ්‍යභූතීහු

භාරතයේ යුවතිය නමින්

ඉසිඹුලත්තිය සේ

වැජඹ වූ මා,

කාලය අවසන තෙදිසාවෙන්

අපැමිණි ත්‍රෛපාක්ෂිකයෝ

මා අතගැනුමට,

සංග්‍රාමයෙහි දෙසියවසක

කෙළි කොට,

යල්පිනු සෝභනියකට

මා සම කෙරිණ.

Rtr. Venula Jayawardena.

Leave a Reply