හිමිවුණු අහිමිවීමක් නමුදු අපරාජිත ජීවිතයක්.

"මම අන්ධ නිසා මට අන් අයව කොපි කරන්න බැහැ" ඔබ කවදා හෝ කොපි කර තිබෙනවද?  අන් අයගේ පිළිතුරු, අදහස්, නිර්මාණ? ඔබේ පිළිතුර 'ඔව්' විය හැකිය. නැතිනම් 'නැත' විය හැකිය. 'ඔව්'…

Continue Readingහිමිවුණු අහිමිවීමක් නමුදු අපරාජිත ජීවිතයක්.

සුරකිමු හෙට රට අවධානයෙන් සිටින්න එපා කියන්න .

වර්තමානයේ රටෙහි බහුතරයක් තරුණ ප්‍රජාව මත්ද්‍රව්‍ය කෙරෙහි නැඹුරු වීම සිදු වී ඇත . මත්ද්‍රව්‍ය සූක්ෂම ක්‍රමවේද ඔස්සේ විවිධ වර්ගීකරණයන් ගෙන් ව්‍යාප්ත වී ඇත . මත්ද්‍රව්‍ය කෙරෙහි ඇබ්බැහි වූවන් හට තමාව…

Continue Readingසුරකිමු හෙට රට අවධානයෙන් සිටින්න එපා කියන්න .